جایی برای من و تو

آدمیست دیگر یک روز حوصله هیچ کس و هیچ چیز را ندارد دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور

مرداد 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 89
1 پست