گــــاهی وقتا توی رابطــــه ها نیــــازی نیست طرفت بــــهت بگــــه :بــــــــــــرو !
همینــــ که دیگه لا بــــه لای حرفــــاش دوستــــت دارم نباشــــه
همینــــ که بــــود و نبود رابطــــتون دیگــــه واسشــــ فرقی نکنـــه
همینــــ که حضــــور دیگــــران توی زندگیشــــ پر رنگ تــــر از بودن تــــو باشــــه
هــــزار بار سنگینــــ تر از کلمــــه ی" بــــــــــــرو " واست معنــــا پیــــدا میکنــــه
پســــ بــــــــرو

قبل از اینکــــه ویرون تــــر از اینیــــ که هستیــــ بشــــی!!