چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرک میکنند
نه به حـــــرفی دلی را آلــــــــــــوده
تنــــــــها به شمــــــــــــعی قانع اند
و اندکی ســـــــــــــــــــــــــــــــــــکوت......

(مرحوم حسین پناهی)

خدایش بیامرزد