گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟
شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟

 پر می زند دلم به هوای غزل، ولی
گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

 گیرم به فال نیک بگیرم بهار را
چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟

 تقویم چارفصل دلم را ورق زدم
آن برگهای سبِِِِزِِِ سرآغاز سال کو؟

 رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند
حال سؤال و حوصله قیل و قال کو؟

(مرحوم قیصر امین پور)