بر تمام قبر های این شهر
بوسه بزن
شاید به یاد بیاوری
کجا مرا جا گذاشتی...
من در تنها ترین قبر این شهر خفته ام
صدای کلاغها را می شنوی؟
دارند برایم فاتحه می خوانند.....!!

(این روزا حالم خیلی گرفته به قول اسماعیل موسوی

حالم بد است حوصله ام رو به راه نیست........

کنسل شدن سفرم هم شده قوز بالا قوز!!!!)