کسی به سوگواری یک مگس نمیرود

 کسی برای مرگ یک مورچه اشک نمی ریزد

 کسی قاتل یک پشه را مجازات نمی کند

 و من که اینها را می گویم

 دیوانه لقب می گیرم!

 کسی برای جدایی جوجه ای از مادرش

 دادگاه تشکیل نمی دهد

 کسی به مردن یک کلاغ فکر نمی کند

 هزاران بار خوانده ایم:

چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟

 و کسی به این سوال جواب نمی دهد

 کسی برای پرواز یک سنجاقک ارزش قایل نیست

 کسی به یک زنبور بی عسل عشق نمی ورزد!

 و کسی برای مرگ یک سگ شعر نمی گوید

ومن معترضم! و کسی به اعتراض من جواب نمی دهد!