و من خوشبخت ترین فرد روی زمینم

لبخند درونی من گواهیست بر این ادعا

آخر به این نتیجه رسیده ام که خداوند با این عظمتش من را هم در جمع مخلوقاتش راه داده ! به من اجازه داده به او بگویم .... دوستت دارم

چه دلیلی بالاتر از این برای احساس خوشبختی ؟!!