تمام جهان در خدمت توست ، تسلیم توست

 تا تو در خدمت خدا باشی ... تسلیم خدا باشی

 هر چه بیشتر تسلیم خدا باشی

 جهان و جهانیان بیشتر در تسلیمت خواهند بود

 .... و این یک رابطه خدشه ناپذیر است