به که بگویم؟ این همه تبعیض را  به که بگویم؟

آن را که در قلّه های شادی است و این را که در درّه های غم رهاست.

آن را که با دارائی اش می تواند به کره ماه هم سفر کند و این را که با نگاه التماس گونه، چشم به کمک دیگران دوخته؛ آن را که در محبّت غوطه ور و این را که در حسرت یک لبخند.

 به که بگویم؟ کدامین درد را بگویم؟ صدای من فریاد بی صدایی است که شنیده نمی شود.

 آن را که با هزاران گناه نزد مردم بی گناه جلوه می کند و این را که به گناه نکرده، متهّم.

پس کجاست آن منجی عالم؟؟