بعضی از آدمها به تو فکر میکنن
بعضی از آنها به تو توجه میکنن
بعضی ها عاشقت میشن
بعضی ها آرزو دارند هدیه شونو را بپذیری
بعضی ها فکر میکنن که تو برای آنها یه هدیه ای
... بعضی ها دلتنگت میشن
بعضی ها برای موفقییت هایت جشن میگیرن
بعضی ها قدرتت را تحسین میکنن
بعضی ها میخوان فقط با تو حرف بزنن
بعضی ها تنها میخوان دستت را بفشارند
بعضی ها میخوان که تو همیشه شاد باشی
بعضی ها میخوان تو همیشه سلامت باشی
بعضی ها برات آرزوی سعادت دارن
بعضی ها میخوان فقط با تو باشن
بعضی ها فقط حمایت تو را میخوان
و بعضی ها شانه هایت را برای گریه هایشان ........
و همه احتیاج دارند تا اینا را به تو بفهمونن
اما ؛
هرگز از آرزوی کسی مگریز 
شاید این تنها چیزی باشد که آنها در زندگی دارند....!