خوشبختی بر سه ستون استوار است:فراموش کردن غم های گذشته،فراموش نکردن عبرت های گذشته،غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده. 

پس برای رسیدن به خوشبختی که شاید در همین نزدیکی ما و درست در جلوی چشمان ما باشد لازم است تا کمی دقیق تر نگاه کنیم.

و نکته دوم:اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی،نا امیدش نکن.اگر شنونده خوبی هستی،رازدار خوبی هم باش.اگر نمیتوانی زخمی را مرهم بکشی نمک هم نباش.اگر خواستی کسی را سیر کنی به او ماهی نده،بلکه ماهیگیری یادش بده.