اونی که زود می رنجه زود می ره و زود بر می گرده اما اونی که دیر می رنجه دیر می ره و دیر بر می گرده

 هستند کسانی که روی شانه هایتان گریه می کنند و وقتی شما گریه می کنید دیگر وجود ندارند 

از درد های کوچک است که ادم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد لال می شوی

بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باش نه شعور لازم برای خاموش ماندن

مهم نیست که چه اندازه می بخشیم بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود داشته باشد

اگر چهار تکه نان خوشمزه داشته باشم و شما پنج نفر باشید کسی که اصلا مزه ی ان نان خوشش نمی اید مادر است

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست گاه نگاه و گاه سکوت ابدی

سنگینی باری که خداوند بر دوش ما می گذارد ان قدر نیست که کمرمان را خرد کند انقدر است که ما را برای دعا کردن به زاند در اورد

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر فقط یه شوخی بود،یکم کنجکاو شدم،همین طوری پرسیدم و قدری احساس پشت به من چه اصلا،مقداری خرد پشت چه بدونم،و اندکی درد پشت اشکالی نداره هست 

و کسی که دوستت داره همش نگرانته به حاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوستت دارم می گه موظب خودت باش

    

 


و در اخر 

 

یادمان باش که ان هنگام که از دست دادن عادت می شودبه دست اوردن ارزوست

 

 در جست و جوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا هر انچه زیباست همیشه خوب نمیماند اما انچه خوب است همیشه زیباست

 

سر اخر چیزی که به حساب می اید تعدا سالهای زندگی شما نیست بلکه زندگی ای است که در ان سالها کرده اید