امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم:زندگی چه می گوید؟

جواب را در اتاقم پیدا کردم

پنکه گفت:خونسرد باش

سقف گفت:اهداف بلند داشته باش

پنجره گفت:دنیا را بنگر

ساعت گفت:هر ثانیه با ارزش است

ایینه گفت:قبل از هر کاری به بازتاب ان بیندیش

تقویم گفت:به روز باش

در گفت:در را هدف هایت سختی ها را هل بده و کنار بزن

زمین گفت:با فروتنی نیایش کن