آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

 

به دست اوردن هم ارزو نیست

 

گاه در زندگی موقعیت هایی پیش میاید که

 

انسان باید تاوان دعا های مستجاب شده را بدهد

 

هیچ انتظاری از کسی ندارم

 

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست

 

مسئله خستگی از اعتماد های شکسته شده است

 

در روز گار ی که خنده ی مردم از زمین خوردن توست

 

پس برخیز تا چنین مردم بگریند

 

درصد کمی از انسان ها نود سال زندگی می کنند

 

ما بقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

 

نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که

 

وقتی باید فکر کنیم احساس می کنیم و

 

وقتی که باید احساس کنیم فکر می کنیم

 

سر آخر چیزی که به حساب می آید تکرار سالهای زندگی شما نیست

 

بلکه زندگی ای است که در آن سالها کر ده اید

 

همیشه در زندگی جوری زندگی کن که ای کاش

 

تکیه کلام پیریت نباشد

 

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن

 

صداقت با دروغگو

 

و مهربانی با سنگدل

 

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست

 

و اگر حق با شما نیست هیچ حقی برای عصبانی بودن ندارید

 

ما خوب یاد گرفته ایم در آسمان مثل پرنده باشیم و در آب مثل ماهی ها

 

اما هنوز یاد نگرفته ایم روز زمین چگونه زندگی کنیم

 

فریب مشابهت های روز و شب را نخوریم

 

امروز دیروز نیست

 

و فردا امروز نیست

 

برای دوست داشتن وقت لازم است

 

اما برای نفرت

 

گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است

 

هیچ انسانی دوست ندارد که بمیرد

 

اما همیشه آرزوی بهشت رفتن را دارد

 

اما یادمون نره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد

 

و در اخر

 

عجیب نیست که پس از گذشت یک دقیقه به پزشک اعتماد کنی

 

بعد از گذشت چند روز به دوستی

 

بعد از چند ماه به همکاری

 

بعد از چند سال به همسایه ای

 

اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم

 

...دیگر وقت آن رسدیه که اعتمادی فراتر انچه می بایست را به او ببخشیم

 

او که یگانه و شایسته