جملات زیبا در مورد مرگ!

کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود ، و آخرین سیاه پوش که مرا فراموش می سپارد چه کسی خواهد بود تا قبل از مرگم جانم را فدایش کنم.

همه دوست دارند به بهشت بروند اما کسی دوست ندارد که بمیرد...!!

بهشت رفتن جرات مردن می خواهد....

تنها مرگ است که دروغ نمکی گوید
(صادق هدایت)

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند

(صادق هدایت)

. چقدر هولناک است وقتی که مرگ آدم را نمی خواهد و پس میزند.

(صادق هدایت)

 به یاد هادی عزیز(روحش شاد و یادش گرامی)